Izolacja trudności


Każdy materiał rozwija jedną umiejętność lub też zawiera jeden kwant wiedzy (= trudność), które zostaną przez dziecko opanowane w czasie pracy z nim. Dzięki takiemu podejściu materiały stanowią ciąg logiczny: wiedza zdobyta podczas pracy z jednym materiałem jest wykorzystywana podczas pracy z kolejnym (trudniejszym z punktu widzenia umiejętności i poziomu wiedzy niezbędnej do pracy z nim), który z kolei prowadzi do następnego… wspierając w ten sposób dziecko na drodze samorozwoju. Izolacja trudności jest także narzędziem diagnostycznym, pozwalającym dokonać oszacowania poziomu kompetencji dziecka, by móc potem wesprzeć go w jego działaniach.

„Wraz ze stopniowym formowaniem się wiedzy i woli nadrzędnym celem staje się ukształtowanie porządku i przejrzystości umysłu oraz rozdzielenie tego, co istotne, od tego, co przypadkowe”.

Maria Montessori, Odkrycie dziecka