Kodeks Etyczny i Dobre Praktyki


Członkostwo w Polskiej Radzie Montessori w odniesieniu do placówek w niej zrzeszonych powinno pociągać za sobą opracowanie i wdrożenie profesjonalnych standardów etycznych w kontaktach z uczniami, kadrą i personelem oraz innymi szkołami. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy chcemy pogodzić dobro poszczególnych placówek z poszanowaniem prawa do rekrutacji kadry i rodzin.

Dobre Praktyki opisane poniżej zostały stworzone w oparciu o przekonanie, że siła placówek Montessori wynika z ich zróżnicowania, a także współpracy i wsparcia, które możemy dać sobie nawzajem.

Przestrzeganie Kodeksu Etycznego

Za przestrzeganie Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk powinien ponosić pełną odpowiedzialność dyrektor placówki. W przypadku zastrzeżeń odnośnie do przestrzegania niniejszego kodeksu przez placówkę członkowską należy skontaktować się z jej władzami w celu wewnętrznego rozwiązania problemu. Polska Rada Montessori może udzielać rad i wskazówek w tym zakresie.

Członkowie Polskiej Rady Montessori są zobowiązani przestrzegać spójnych zasad i standardów w relacjach z rodzicami, uczniami, kadrą, a także innymi placówkami Montessori.

Jako członek Polskiej Rady Montessori placówka zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Kodeksu Etycznego i Dobrych Praktyk:

Nasza placówka jest godna zaufania

Jako członek Polskiej Rady Montessori zobowiązujemy się prezentować naszą placówkę społeczeństwu i środowisku rodziców w sposób zgodny z prawdą.

Zobowiązujemy się respektować różnorodność środowiska montessoriańskiego. Nie będziemy kreować negatywnego wizerunku ani składać nieprawdziwych oświadczeń przeciwko innym placówkom Montessori.

Nasza placówka wywiązuje się z należności finansowych wobec rodziców, personelu, dostawców i innych.

Kluczowe wartości

Naszym nadrzędnym celem jest najwyższe dobro i najlepiej pojęty interes dzieci i młodzieży.

Uważamy, że placówki Montessori to coś więcej niż tylko miejsca do nauki. To wspólnota dzieci i dorosłych, która znacząco wpływa na sposób zdolność uczenia się, samorozwój, tworzenie i kreowanie, i naukę poszanowania innych ludzi i natury.

Traktujemy wszystkich uczniów i ich rodziny, nauczycieli oraz personel z życzliwością i szacunkiem.

Nasza placówka nigdy nie wyda pozwolenia na stosowanie kar cielesnych.

Naszym uczniom przekazujemy fundamentalne wartości edukacji Montessori: szacunek do siebie, innych i ich własności, umiłowanie pokoju, empatię i życzliwość, prawdomówność, sprawiedliwość, dążenie do niezależności i samokontroli, pasję do pracy i doskonalenia się.

Dążymy do zapewnienia naszym dzieciom, młodzieży i personelowi środowiska, które będzie wspierało i chroniło ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Staramy się wpajać naszym uczniom, rodzicom i personelowi nie tylko szacunek do naszej ziemi, jej wód i żywych organizmów, ale również potrzebę odpowiedniego gospodarowania zasobami środowiska wokół nas. Działamy w oparciu o przekonanie, że każdy jest odpowiedzialny za piękno tego świata i harmonię jego ekosystemu.

Nasza szkoła nie dyskryminuje podczas przyjmowania rodzin lub zatrudniania pracowników ze względu na rasę, religię bądź pochodzenie etniczne. Świadomie uczymy dzieci, akceptacji, szacunku i celebrowania różnorodności kulturowej społeczeństwa.

Pracujemy nad tym, by stworzyć partnerską relację pomiędzy rodziną a szkołą, dzięki czemu będziemy wspierać rozwój edukacyjny dziecka. Rodzice chcący zobaczyć dziecko w klasie lub omówić jego osiągnięcia są z radością przyjmowani w szkole. Wszystko odbywa się przy zachowaniu odpowiednich zasad i poufności informacji na temat dzieci i młodzieży.

Jeżeli uczeń w naszej placówce nie czerpie korzyści z programu edukacyjnego lub program ten nie odpowiada jego potrzebom, bezzwłocznie będziemy to konsultować z jego rodzicami czy opiekunami.

Przenoszenie i rekrutacja uczniów

Nasza placówka szanuje prawo każdej rodziny do odwiedzania i rozważania wyboru innych placówek, a także rozpoczynania z nimi wstępnych rozmów dotyczących przyjęcia ucznia, bez obowiązku powiadamiania o tym aktualnej szkoły dziecka.

Nigdy umyślnie nie podejmiemy próby przepisania do naszej placówki ucznia, który już rozpoczął naukę w innej placówce Montessori lub jest do niej zapisany.

Zatrudnienie

Świadomie przestrzegamy sprawiedliwych i spójnych zasad wobec kadry i pozostałego personelu dotyczących zatrudniania, podziału pracy, awansu i wynagradzania. Staramy się zatrudniać osoby wyłącznie w oparciu o ich doświadczenie i umiejętności potrzebne do wykonywania danej pracy w szkole. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na religię (chyba że placówka deklaruje się jako placówka religijna), rasę, pochodzenie, płeć i inne cechy, które według prawa są zakazane.

Żaden pracownik naszej placówki nie będzie rekrutował nauczycieli/pracowników, którzy są zatrudnieni w innej placówce Montessori (natomiast nie ma nic niestosownego w sytuacji, gdy nauczyciel lub inny członek pozostałego personelu, niezależnie od obowiązującej go w pierwszej placówce umowy, szuka dodatkowej pracy w innym miejscu).

Nasza placówka nie zaoferuje zatrudnienia pracownikowi lub nauczycielowi bez porozumienia z dyrektorem placówki, w której kandydat jest aktualnie zatrudniony lub z którą podpisał umowę, i uzyskania od niego bezstronnej opinii o kwalifikacjach kandydata. Uzyskane w ten sposób informacje będą traktowane jako absolutnie poufne.

Nasza placówka podejmie wszelkie wymagane przez prawo działania, by zachować poufność danych przekazanych nam przez osoby ubiegające się o pracę w naszej placówce.