Korzystanie ze świadczeń


Obsługa bezgotówkowa w sieci placówek kontraktowych

Ubezpieczony ma możliwość realizacji wizyty lekarskiej lub badania bezgotówkowo w sieci placówek kontraktowych INTER Polska. Każdorazowo przy rejestrowaniu się w placówce Ubezpieczony okazuje kartę ubezpieczenia wraz z dowodem tożsamości. Na podstawie karty ubezpieczenia placówka rozpoznaje zakres świadczeń zdrowotnych przysługujących pacjentowi w ramach ubezpieczenia.

Refundacja poniesionych kosztów na podstawie rachunku

W przypadku korzystania przez Ubezpieczonego ze świadczeń w placówkach medycznych nie posiadających umowy o współpracy z INTER Polska, rozliczenie odbywa się na podstawie przedłożonego, imiennego rachunku iimmiieennnneeggoo  rraacchhuunnkkuu imiennego rachunku. W takim przypadku INTER Polska zwraca koszty do wysokości określonej w Wykazie świadczeń zdrowotnych, na podstawie pisemnego zgłoszenia roszczenia na formularzu INTER Polska wraz z załącznikami. Załącznikami są oryginały rachunków/faktur i inne dokumenty niezbędne do realizacji świadczenia.

UMAWIANIE WIZYT

1. Ubezpieczenie INTER Vision

Ubezpieczony może umówić wizytę samodzielnie w placówce medycznej lub za pośrednictwem Centrum Klienta INTER Polska. 


2. Ubezpieczenie INTER Zdrowie

Ubezpieczony umawia wizyty za pośrednictwem Centrum Klienta INTER Polska.

Centrum Klienta INTER Polska gwarantuje realizację konsultacji u internisty, pediatry lub lekarza rodzinnego najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. Realizacja pozostałych konsultacji specjalistycznych nastąpi najpóźniej do końca piątego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. Centrum Klienta ustala termin i miejsce realizacji świadczenia zdrowotnego z uwzględnieniem preferencji Ubezpieczonego oraz grafiku placówki kontraktowej.

Kontakt:

CENTRUM KLIENTA tel.: 22 333 77 33
(umawianie wizyt, informacja o ubezpieczeniu)