Statut


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „STOWARZYSZENIE POLSKA RADA MONTESSORI” oraz może używać nazwy angielskiej „POLISH MONTESSORI COUNCIL ASSOCIATION”.
 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 5. Członkowie Zarządu stowarzyszenia mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest promocja pedagogiki oraz nauczanie i wychowywanie według zasad Marii Montessori.

§ 6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. tworzenie warunków umożliwiających rozwój działalności statutowej Stowarzyszenia;
 2. zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych;
 3. sprawowanie opieki nad dziećmi w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz warunków do prawidłowego rozwoju;
 4. wspomaganie indywidualnego i twórczego rozwoju dziecka;
 5. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci;
 6. kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi;
 7. promowanie wychowania w szacunku dla prawa i zasad moralnych w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 8. organizowanie zajęć zorganizowanych i indywidualnych, innych imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji;
 9. współpraca z ośrodkami naukowymi, edukacyjnymi, kulturowymi i informacyjnymi w zakresie popularyzowania rozwoju i form edukacji;
 10. utrzymywanie stałego kontaktu z członkami i prowadzenie wymiany myśli, poglądów oraz kształtowanie opinii;
 11. wspieranie działalności innych osób i instytucji, jeżeli ich cele statutowe są zbieżne z celami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez pomoc o charakterze finansowym, technicznym, szkoleniowym i informacyjnym.
 12. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 13. wszelkie dostępne metody promowania własnego wizerunku i celów statutowych;
 14. wydawanie książek i pozostałych periodyków;
 15. prowadzenie działalności wydawniczej;
 16. sprzedaż książek;
 17. działalność związaną z produkcją oraz dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 18. prowadzenie portali internetowych;
 19. prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 20. prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej;
 21. prowadzenie nauki języków obcych;
 22. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki;
 23. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia;
 24. działalność rozrywkową i rekreacyjną; organizację imprez dla dzieci i dorosłych;

2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego zostanie określony przez Zarząd w ramach uchwały Zarządu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków założycieli,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

§ 8

 1. Członkami założycielami są osoby, które uchwaliły niniejszy Statut. Do członków założycieli stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące członków zwyczajnych.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które na mocy zaproszenia lub rekomendacji uzyskają akceptację Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§ 9

 1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, po przedstawieniu przez kandydata pisemnego wniosku, rekomendacji oraz referencji.
 2. Wniosek wypełniany jest według aktualnych wzorów obowiązujących w Stowarzyszeniu. Minimalną treścią wniosku jest oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
  1. w odniesieniu do osób fizycznych: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, numer PESEL;
  2. w odniesieniu do osób prawnych: nazwa (firma), siedziba, adres, numer Regon; osoby prawne zobowiązane są dołączyć także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 3. Rekomendacja powinna być udzielona na piśmie przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Referencja powinna być wystawiona na piśmie przez osobę trzecią, która pozostawała lub pozostaje w kontaktach zawodowych z kandydatem i powinna zawierać potwierdzenie rzetelnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych przez kandydata.
 5. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 6. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu, w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. używania tytułu „Członek Stowarzyszenia POLSKA RADA MONTESSORI” w kontaktach krajowych i zagranicznych;
  2. uzyskania atrybutów Stowarzyszenia w postaci świadectwa z właściwym tytułem, legitymacji oraz znaczka Stowarzyszenia, jak również innych odznaczeń Stowarzyszenia;
  3. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
  4. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, rekomendowania Zarządowi swoich kandydatów na członków Stowarzyszenia;
  5. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
  6. inicjowania, uczestniczenia w spotkaniach, przedsięwzięciach, szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  1. brać czynny udział i/lub współdziałać w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
  3. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
  4. regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
  5. utrzymywać regularny kontakt osobisty i telekomunikacyjny ze Stowarzyszeniem.

§ 11

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
  3. likwidacji lub upadłości członka będącego osobą prawną;
  4. wykluczenia.
 2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku:
  1. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem lub Uchwałami organów Stowarzyszenia;
  2. postępowania, które godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia;
  4. zalegania z zapłatą składek.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - d) stwierdza Zarząd w formie uchwały; przepis ustępu 2 stosuje się odpowiednio.
 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 2 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu wniosku zawierającego dane, o których mowa w § 9 ust. 2 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, nie niższej niż wynosi składka członka zwyczajnego.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
 4. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
  3. utrzymywać regularny kontakt osobisty i telekomunikacyjny ze Stowarzyszeniem.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 3 pkt b-d.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
  3. utrzymywać regularny kontakt osobisty i telekomunikacyjny ze Stowarzyszeniem.

§ 14

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach  organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Rada Programowa

§ 17

 1. Wyboru pierwszego Zarządu dokonuje zebranie założycieli zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Głosowanie jest ważne, jeśli weźmie w nim udział 2/3 uprawnionych członków zebrania założycieli.
 2. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3 letnią kadencję. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa w dniu odbycia pierwszego Walnego Zebrania po upływie kadencji.
 4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. pisemnej rezygnacji,
  3. odwołania przez Walne Zebranie.
 5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 18

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej są ważne jeżeli zapadają zwykłą większością głosów w obecności (osobistej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość) co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.
 2. Członkowie mogą głosować na Walnym Zebraniu osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika. Pełnomocnikiem na Walnym Zebraniu może być jedynie inny członek Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków przynajmniej raz na 12 miesięcy;
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków Stowarzyszenia lub Rady Programowej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  1. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia;
  3. uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji;
  6. odebranie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich;
  8. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów;
  9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
  10. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
  11. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  12. wybór członków Rady Programowej;
  13. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  14. ustalanie liczby członków Zarządu i ich wybór;
  15. udzielanie zgody na czynności zarządu majątkiem Stowarzyszenia, o których mowa w § 26 ust. 6 Statutu.
 2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące odwołania członka organów Stowarzyszenia, zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;
 3. Walne Zebranie Członków, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków wybranych uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia, która wskazuje Prezesa Zarządu.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu. Prezes wskazuje Zastępcę na czas swojej nieobecności pisemnie ze wskazaniem terminu ważności zastępstwa.
 3. Uchwały zarządu są ważne jeżeli zostały podjęte w następujący sposób:
  1. w przypadku Zarządu jednoosobowego - jedyny członek zarządu samodzielnie;
  2. w przypadku Zarządu wieloosobowego dla ważności uchwały wymagane jest działanie Prezesa Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Stowarzyszenie reprezentuje samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 22

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania;
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
  3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
  4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
  5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
  7. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
  8. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
  9. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 26 ust. 6;
  10. organizowanie spotkań Stowarzyszenia oraz zapewnianie ich technicznej obsługi.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków.
 2. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu;
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
  5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalony przez Walne Zebranie.
 5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rada Programowa

§ 25

 1. Rada Programowa składa się z od pięciu do siedmiu członków, wybieranych na okres trzech lat przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zadaniem Rady Programowej jest określanie strategii promocji pedagogiki oraz nauczania i wychowywania według zasad Marii Montessori pod kątem realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
 3. Rada Programowa współpracuje bezpośrednio z Zarządem jako ciało inspirujące.
 4. Rada Programowa współdziała z Zarządem w opracowywaniu okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.
 5. Postanowienia Rady Programowej o charakterze ogólnym zapadają w formie rezolucji.

Rozdział V

Majątek i działalność Stowarzyszenia

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. środków otrzymanych od sponsorów,
  4. darowizn,
  5. zapisów i spadków,
  6. dochodów z majątku.
 3. Składki członkowskie są ustanawiane uchwałą Walnego Zebrania Członków. Składki powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu Zarząd decyduje o sposobie prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  1. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  2. wynajęcie, wydzierżawienie, nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  3. nabycie lub sprzedaż nieruchomości,
  4. czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem, przez które rozumie się zaciągnięcie zobowiązania finansowego w kwocie odpowiadającej co najmniej 4/5 wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym Stowarzyszenia w chwili podejmowania zobowiązania lub w kwocie odpowiadającej co najmniej 4/5 wysokości wymagalnych wierzytelności pieniężnych Stowarzyszenia wynikających z odrębnych umów w chwili podejmowania zobowiązania,
  5. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 27

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
  1. członków Stowarzyszenia i jego organów,
  2. pracowników Stowarzyszenia,
  3. małżonków pracowników Stowarzyszenia oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
  4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a-d, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie powziętej uchwały. Uchwała o zmianie statutu wymaga większości 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 29

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.